Betingelser for kjøp og leveranse av Web-systemer

Avtalevilkår relatert til Web-Systemer som omfatter Nettsider, Nettbutikk, Kasseløsning, Booking, Support-system og CRM. Vilkårenene er gjeldende fra 01.01. 2019.

Parter
Avtalene er mellom kunden som bestiller løsningen (videre omtalt som kunde) og Alfa Kommunikasjon AS, org nr. 923136185 (videre omtalt som leverandør). 

Leveranse
Leveringstid på løsningene varierer, men vanligvis fra 2 til 6 uker. Dette betinger at leverandør, innen 3 dager etter bestilling, mottar bilder, logo og tekst som ønskes på siden/løsningene. Ved andre behov utover standard pakker kan leveringstiden bli utvidet (dette kan dreie seg om endring av grafiske filer, andre moduler, tilrettelegging og endring av maler, dialog med underleverandører osv.). Dersom leverandør skal flytte et eksisterende domene fra tidligere leverandør er det kundens plikt og ansvar å sørge for tilstrekkelige eierrettigheter til det aktuelle domenet. Det er videre kundens plikt og ansvar å si opp tjenester og bindinger til tidligere leverandør. 

Pris
Leverandør tilbyr veiledende priser på løsninger. Det kan også gjøres avtaler om løsninger og priser utover veiledende prispakker. Slike prisavtaler skal avtales skriftlig (f.eks. via epost eller i avtalen). Support faktureres kr. 990 pr. time for ordinære avtalevilkår, egne priser for kunder med supportavtale. 
Dersom leverandøren endrer sine priser skal dette varsles kunde minimum 3 mnd. i forkant. Dette varselet blir sendt til kunde via epost.

Eierskap over domene
Kunden har eierskapet til domene-navnet dersom ikke annet er spesielt avtalt. Kunden står fritt til å flytte domene-navnet sitt over til andre leverandører eller tjenester. Dette kan kun hindres av leverandør dersom det er utestående krav relatert til tjenesten. 

Eierskap over løsninger
Leverandør har eierskap til alle løsninger som blir levert i avtalen. Kunde har likevel eierskap til informasjon som er integrert i løsningene (som kundelister, ordrer osv.). 

Bindingstid
Leverandør har ingen bindingstid på løsningene. Det blir fakturert kvartalsvis og oppsigelse må være leverandøren skriftlig i hende minimum 14 dager før nytt kvartal. Dersom en løsning blir sagt opp i en fakturaperiode vil den uforkortet falle til betaling. Dersom domene-navnet blir flyttet til en annen løsning eller leverandør, er dette ikke å anse som en oppsigelse. Oppsigelse må sendes til support@alfasystem.no.

Betaling
Etableringsavgiften blir fakturert ved bestilling med 7 dagers betalingsfrist. Løpende avgift blir fakturert kvartalsvis fra og med dato for ferdigstillelse. Dersom ferdigstillelse blir forsinket på grunn av forhold som er relatert til kunden vil løpende avgift bli fakturert fra 14 dager etter avtalt ferdigstillelse. Dersom fakturert krav går til rettslig inndrivning (som inkasso) kan leverandøren stenge tjenester relatert til kravet. 

Kundens ansvar
Kunden plikter å sende inn alt materiale som leverandøren trenger for å sette opp løsningen (f.eks. grafiske filer og tekst). Dersom leveransen er forsinket på grunn av at kunden ikke har sendt nødvendig informasjon og filer vil likevel etableringsavgiften og løpende avgifter forfalle til betaling. 

Leverandørens ansvar
Leverandøren plikter å ta backup av nettsider og ta oppdateringer av sikkerhetsmoduler og andre funksjoner løpende. I standard avtale blir det tatt full backup 1 gang pr. uke. Leverandøren plikter også å sørge for maksimal oppetid. Leverandøren kan likevel ikke stilles til ansvar for nedetid forårsaket av 3. part sine systemer (som underleverandører osv). 

Force Majeure
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt forpliktelsene etter avtalen i den utstrekning det kan godtgjøres at overholdelsen av den er blitt forhindret p.g.a. en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og som partene ikke med rimelighet kunne forutse på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgende av. I så fall suspenderes partenes forpliktelser etter Avtalen så lenge den ekstraordinære situasjon vedvarer. Partene skal så lenge force majeure situasjonen vedvarer, i rimelig utstrekning yte hverandre gjensidig informasjon om alle forhold som måtte antas å være av betydning for den annen part.

Avtalen bortfaller dersom partene blir enige om det eller partens oppfyllelse er uteblitt eller må antas å utebli i mer enn 90 dager og det dessuten er gitt 30 dagers hevingsvarsel. 

Konflikter
Konflikter mellom partene vedrørende gjennomføringen av og innholdet i Avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom minnelig avtale ikke oppnås, hører saken under de ordinære domstoler med Leverandøren sin lokale tingrett som avtalt verneting.